Xe bán bánh canh 1M2x60x1M95

Tủ bán bún 1M2x60x1M95

Tủ bán phở 1M8x1M2x1M95

Tủ bán phở 1M4x60X1M95

Xe bánh cánh cua 1M8x60x1M95