Xe gà rán xiên que 1M2x60x1M95

Xe cá viên 1M2x60x1M95

Xe trà sữa ăn vặt 1M6x60x1M95

Xe ăn vặt xiên que 1M2x60x1M95

Xe cá viên 1Mx60x1M9