Tủ bán phở 1M8x1M2x1M95

Xe bán hủ tiếu 1M2x60x1M95

Xe bán hủ tiếu 1Mx60x1M4